REGULAMIN 

§1. DEFINICJE


1.Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi nieodłączną cześć zawieranych z klientem umów o świadczenie usługi, znajdujący się na stronie https://kupauto24.de

2. AQURATA GmbH z siedzibą w Gelsenkirchen, Wanner Str. 41-41a, Steuernummer: 319/5821/5292, jest jednostką świadczącą usługi z zastosowaniem poniższego Regulaminu.

3. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług AQURATA GmbH, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług.

4. Usługa – usługa AQURATA GmbH na rzecz Użytkownika. Zakres usług dostępny jest na stronie https://kupauto24.de


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę AQURATA GmbH, opublikowanych na stronie https://kupauto24.de. Regulamin zobowiązuje Użytkowników do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Niestosowanie się do Regulaminu jest podstawą do zakończenia współpracy zawartej z Użytkownikiem.

3. Użytkownik na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności AQURATA GmbH.

4. Użytkownik AQURATA GmbH ma prawo do modyfikacji i wglądu swoich danych osobowych dostępnych w panelu użytkownika.

5. AQURATA GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O potencjalnych modyfikacjach Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

6. Uzupełnienie formularza kontaktowego w AQURATA GmbH oznacza zgodę na przetwarzanie danych użytkownika, w tym adresu email w celach marketingowych (newsletter). 7. Użytkownik ma prawo anulować subskrypcję, klikając w link zamieszczony w otrzymanym mailu.


§3. CZYNNOŚCI ZABRONIONE1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.

2. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.

3. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).

4. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).

5. Działające na szkodę innych Użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów.

6. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.

7. Korzystanie z usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do: – naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów; – prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych); – popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym; – utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe; – innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.


§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wszystkie usługi oferowane przez AQURATA GmbH powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

2. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. AQURATA GmbH nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Użytkowników oraz przechowywane dane i informacje.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

4. AQURATA GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

5. AQURATA GmbH nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.


§5. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA


1. AQURATA GmbH wykonuje kopie danych serwerów co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych.

2. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.


§6. POMOC TECHNICZNA


1. AQURATA GmbH gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w AQURATA GmbH.

2. AQURATA GmbH gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48 godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w AQURATA GmbH i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego Użytkownika.

3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Użytkownika, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.


§7. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu AQURATA GmbH i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez AQURATA GmbH, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email: biuro@kupauto24.de

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi.

4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 7 dni od zdarzenia, którego dotyczy.

5. AQURATA GmbH rozpatrzy reklamację w przeciągu 31 dni od jej otrzymania.


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. AQURATA GmbH zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów.

2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie kupauto24.de

3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują Regulamin AQURATA GmbH, oraz przepisy prawa.
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies